Metsa müük Eesti metsafirmade enampakkumisel

Metsa müük oksjonikeskkonnas, kus metsa hind selgub enampakkumise käigus. Metsamaa müük komisjonitasuta oksjonil ei too kaasa varjatud kulusid. Kuna oksjonikeskkonnal puudub oksjonipidaja, siis toimub metsa müük vahetult metsa müüja ja metsafirma vahelise tehinguna.

Metsa hind selgub müüjale pärast metsafirmade poolt tehtud kirjalike hinnapakkumiste võrdlemist. Otseloomulikult võib metsa müüja oksjoni käigus pakutud hindade osas täiendavalt üle kaubelda või lisada müügitehingule tingimusi, mida ta metsa müümisel vajalikuks peab.

Metsa müük enampakkumisel, kus puuduvad vahendustasud ja metsamaa hind küündib reaalse turuhinnani, toob metsa müügist maksimaalse tulu. Otsesuhtlus metsafirmadega tagab tingimused, et kogu müügitehinguga seonduv asjaajamine oleks metsa müüja jaoks lihtne ja arusaadav ning metsamaa müük kujuneks turvaliseks tehinguks.
metsa müük

VAHENDUS-

TASU

0%

metsamaa müük

Metsamaa müük

Metsamaa müük komisjonitasuta oksjonil garanteerib metsaomanikule, et metsafirmade poolt metsa müügiks pakutav metsamaa hind on tõesti metsakinnistu reaalne turuväärtus ja seega hetkel parim metsa hind metsandusturul.

Metsa müük võib osutuda keeruliseks juhul, kui kinnistu asub liigniiskel või lausa soisel alal. Metsamaa hinna kujunemisel mängib rolli ka võimalike piirangute olemasolu, mis võiksid tulevikus raietööde läbiviimist takistada. Levinumateks piiranguteks Eestis on veekaitsevööndid ja ohustatud liikide elupaigad.

Lisaks erinevatele piirangutele võib metsa müük olla keeruline ka metsakinnistu omandivormi tõttu. Näiteks kaasomandi puhul võib metsa müüjale kuuluda kinnistust vaid mõtteline osa ja seetõttu võib metsa müük suisa võimatuks osutuda.
metsamaa hind

Metsamaa hind

Metsamaa hind on olnud viimastel aastatel pidevas kasvutrendis. Maa-ameti tehingute andmebaas annab ülevaate metsamaa hektari keskmistest hindadest aastate lõikes.

Kui aastal 2020. oli kesmine metsamaa hind 4535 eurot, siis 2021. aastaks oli metsamaa hind kerkinud 5476 euroni. Järgneval 2022. aastal maksti metsamaa hektari eest keskmiselt 7852 eurot ja aastal 2023. oli keskmine metsamaa hind juba 8369 eurot.

Suhteliselt kesine metsamaa hektari hind on üleriiklikus statistikas tingitud asjaolust, et keskmise hinna arvestamisel on Maa-amet kasutanud ka raiutud metsamaade tehinguid.

Metsamaa hind sõltub suuresti puistu liigilisest koosseisust, vanusest ja kasvava metsa tagavarast tihumeetrites. Allärgnevalt näitlikustame puuliigiti, et milline on maksimaalne metsamaa hektari hind aastal 2024.
Männimetsa hind
kuni
0 000
eurot hektar
Kuusemetsa hind
kuni
0 000
eurot hektar
Kasemetsa hind
kuni
0 000
eurot hektar
Lepametsa hind
kuni
0 000
eurot hektar

Puidu hind aastal 2024

Männipalgi hind
13 - 18 cm ~ 70 €/tm
18 - 25 cm ~ 90 €/tm
25 - 55 cm ~ 92 €/tm
Paberipuu ~ 73 €/tm
Küttepuu ~ 36 €/tm
Kuusepalgi hind
13 - 18 cm ~ 70 €/tm
18 - 25 cm ~ 90 €/tm
25 - 55 cm ~ 90 €/tm
Paberipuu ~ 73 €/tm
Küttepuu ~ 36 €/tm
Kasepaku hind:
Vineeripakk BC
16 - 55 cm - 106 ~ 136 €/tm
Saepakk 16+ cm ~ 120 €/tm
Paberipuu ~ 59 €/tm
Küttepuu ~ 36 €/tm
Lepapaku hind
Must lepp 16+ cm ~ 72 €/tm
Hall lepp 16+ cm ~ 60 €/tm
Küttepuu 3,1 m ~ 43 €/tm
Haavapaku hind
16+ cm ~ 70 €/tm
Puidu kokkuostuhinnad on uuendatud 15. aprill 2024

Metsa hind

Metsa hind sõltub suuresti palgi kokkuostuhindadest ja seetõttu võib metsamaa müük osutuda eriti kasumlikuks just neil aastatel kui puidu hind on erakordselt kõrge. Kuna kasvava metsa väärtus ei ole igavene, siis on metsaomanikul üsna keeruline otsustada, et millisel ajahetkel metsa müük enim müügitulu sisse tooks.

Puidu hind on suures plaanis aastate lõikes pidevalt tõusnud, kuid ka puiduturul on suuremaid ja väiksemaid mõõnaperioode. Eeskätt on need tingitud üleüldisest majanduse käekäigust nii meil kui ka suurematel eksporditurgudel Euroopas.

Metsa hind aastal 2022

Metsa hind purustas 2022. aastal kõik senised hinnarekordid. Kuna puidu hind aina tõusis, siis kerkis ka metsamaa hind taevastesse kõrgustesse. Näiteks raieküpse männimetsa eest, kus kasvava metsa tagavara oli 400 tm/ha, maksti oksjonil pea 40 000 eurot.
metsa hind
Ülikallis puidu hind oli tingitud suuresti juulikuus kehtima hakanud saematerjali impordikeelust Venemaalt. Kartuses, et kodumaine saetööstus ei suuda tekkivat saematerjali puudujääki katta, kerkis palgi hind juba ennetavalt ennem impordikeelu kehtima hakkamist. Näiteks kvaliteetse kuusepalgi tihumeetri kokkuostuhind küündis 2022. aasta aprillikuus 117 euroni ja männipalk 150 euroni.

2022. aasta viimases kvartalis hakkas puidu hind siiski kiiresti langema ja oli selge, et pikalt paisunud hinnamull oli lõpuks lõhkenud. Ühes metsamaterjali hinnalangusega hakkas kukkuma ka metsamaa hektari hind koos raieõiguste eest makstavate summadega.

Metsa hind aastal 2023

2023. aasta esimene kvartal möödus puiduturul suhteliselt rahulikult. Maikuus oli kuusepalgi hind langenud 100 euro piirimaile ja männipalgi kokkuostuhind 114 euroni. Puiduturu valitsevaks hinnaliidriks oli kerkinud vineeri tootmiseks sobiv kvaliteetne kasepakk, mille maksimaalne tihumeetri hind küündis juba 180 euroni.

Suvepuhkustele läksid paljud puidutöösturid vastu siiski teatavate muremõtetega. Nimelt näitas puiduturg ilmselgeid jahtumise märke, mis oli tingitud üldisest majanduslangusest ja saematerjali nõudluse vähenemisest ehitussektoris.

Kui koroonapandeemia ajal oli inimestel palju vaba aega, et koduses majapidamises vajalikke remondi- ja ehitustöid teha, siis pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse, oldi tuleviku suhtes ettevaatlikumad ja ei kiputud lihtsakäeliselt väljaminekuid tegema.

Suvekuudel langes puidu hind veelgi ja kokkuostuhinnad kukkusid olenevalt sortimendist 15 - 30%. Lisaks jõudsid päevauudistesse teated, et nii mõnedki puidutööstused on olnud sunnitud sügisele vastu minnes oma uksed sulgema või tõõjõudu koondama.

Aasta viimane kvartal puiduturul suuri muutusi endaga kaasa ei toonud. Haava ja lepapaku hind oli aasta lõpus võrreldes eelmise aastaga odavnenud kuni 40%, kogu paberipuu sortiment kuni 30% ja kolmemeetrised küttepuud kuni 50%. Kuusepalgi maksimaalne kokkuostuhind lõpetas aasta 82 euro ja männipagi hind 92 euro piirimail.

Metsa hind aastal 2024

2024. aasta algas puiduturul rahulikult ja puidu hind oli võrreldes 2023. aasta lõpuga suuresti samas hinnaklassis. Ainsaks positiivseks uudiseks võis pidada mõningast paberipuu hinnatõusu. Kui kasepaberipuu hind oli tõusnud vaid 2%, siis kogu okaspuusortimendi hind kerkis jaanuarikuus pea 10% ja küündis 65 euroni.

Veebruarikuu algas suure sulaperioodiga, mis raskendas metsatöömasinate tegevust märjema pinnasega raielankidel. Jäised ja libedad teeolud takistasid piirkonniti metsamaterjali vedu kokkuostupunkti, mille tagajärjel suurenes saetööstuste vajadus kuusepalgi järele. Kuusepalgi nõudluse kasv ja jaanuarikuus toimunud okaspuusortimendi paberipuu hinnatõus põhjustas veebruaris kuusepalgi hinnatõusu 3,6% ning olenevalt kokkuostjast küündis kuusepalgi tihumeetri hind kuni 85 euroni.

Märtsikuus muutusid paljud kõrvalteed lumesulavee tõttu raskeveokitele läbimatuks ja paljud omavalitsused kehtestasid kõrvalteedel raskeveokite kaalupiirangu, mis raskendas metsamaterjali väljavedu veelgi.  Metsamaterjali kokkuostjad reageerisid olukorrale juba ennetavalt ning kergitasid märtsikuu alguses kogu lehtpuusortimendi saepaku kokkuostuhindasid kuni 15%

Aprillikuus algas riigimetsas lindude pesitsusrahu, mis tihendab metsamaterjali kokkuostjate konkurentsi veelgi ja kergitab seetõttu ka palgi kokkuostahindasid. Suur hulk metsamaterjali on siiski juba eelnevalt maha lõigatud ja ootab kokkuvedu ning väljavedu kokkuostupunktidesse.

Võrreldes aasta algusega on aprillis männi ja kuuse paberipuu hind tõusnud 13%. Lepa saepakk kuni 28% ja haava ning kase saepakk kuni 15%. Vaadates ümarmaterjali kokkuostuhindasid, siis tundub hetkel igati õige aeg talvel raiutud metsamaterjali realiseerima hakata.

Metsa hinnainfo on uuendatud 15.04.2024
Hinnainfot aitab koostada Eesti suurim metsa müügikeskkond METSAOST.eu

Metsafirmad
metsahake oü logo
Virumaa metsafirma
 • qxif-checkMetsa hindamine
 • qxif-checkMetsa majandamine
 • qxif-checkRaiete planeerimine
 • qxif-checkMetsa ülestöötamine
 • qxio-close-roundMetsa uuendamine
renlog eesti oü logo
Metsa majandamine üle Eesti
 • qxif-checkMetsa hindamine
 • qxif-checkMetsamaade haldus
 • qxif-checkMetsamajanduskavad
 • qxif-checkRaiete planeerimine
 • qxif-checkMetsa ülestöötamine
 • qxif-checkMetsa uuendamine
saarte metsamajanduse oü logo
Saaremaa metsafirma
 • qxif-checkMetsa hindamine
 • qxif-checkMetsa majandamine
 • qxif-checkRaiete planeerimine
 • qxif-checkMetsa ülestöötamine
 • qxio-close-roundMetsa uuendamine
lumbar oü logo
oü raja kt logo
oü karo mets logo
metsaost.eu logo
oü reinpaul logo

Metsamaa müük oksjonil

Sikuta ja lase lahti failid siia või lae üles

Kuidas müüa metsa?

Metsa müümine võib tihtilugu tõstatada küsimusi, millele metsaomanikel endil on üsna raske ammendavaid vastuseid leida. Alljärgnevalt vastame mõnele neist küsimusest, mida meile metsa müüjate poolt üsna sagedasti esitatakse.
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa metsa?
  Metsa müümine võiks alguse saada võrreldavate hinnapakkumiste kogumisest. Selleks, et metsafirmade hinnapakkumisi hiljem analüüsida, oleks tark neid koguda e-posti vahendusel.

  Metsa müümisel peaks ettevaatlikuks muutuma juhul, kui ostja müüjat tagant kiirustama hakkab ja kasvõi homme notari juurde tahab minna. Antud juhul oleks tark veel natuke ringi vaadata ja erinevatelt metsafirmadelt täiendavaid hinnapakumisi küsida.

  Metsamaa müük oksjonil säästab hinnapakkumiste kogumise arvelt küll müüja aega, kuid tähelepanu tuleks pöörata sellele, et kas ja kui palju tehingu lõppsummast oksjonipidajale tuleb loovutada.
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa osa metsakinnistust?
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa oma vanematele kuuluvat metsa?
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa kaasomandis olevat metsakinnistut?
 • qxio-android-arrow-dropright Kuidas müüa arestitud metsakinnistut?
kuidas müüa metsa

Metsamaa müük ja tulumaks

Metsamaa müük oksjonil või mõnel muul viisil, toob müügitehinguga kaasa kohustuse tasuda müügisummalt Eesti riigile tulumaks. Metsa müümisel saadud tulu tuleb deklareerida maksuametile maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.
metsamaa müük ja tulumaks
Tulumaks metsa müügist on 20% müügisummast. Olukorras kus metsamaa on eelnevatel aastatel ise ostetud, mõistetakse müügitulu all summat, mis jääb metsamaa ostu- ja müügisumma vahele.

Pärandvarana omandatud metsamaa müümine võib metsa müüja tulumaksu kohustusest vabastada juhul, kui metsakinnistu on tagastatud selle algsele omanikule omandireformi käigus. Sellisel juhul kehtib tulumaksuvabastus vaid esmase müügitehingu korral ja ei kehti kinkelepigu puhul.

Kui pärandvara on selle eelmise omaniku poolt kunagi ostetud, siis kuulub pärija müügitulu täies ulatuses maksustamisele. Välja arvatud juhul, kui pärijal on esitada dokumenteeritud kuludokumendid, mis tõendavad tema kulutusi kõnealuse metsamaa majandamisel.

2023. aasta 1. jaanuaris rakendus tuludele tulumaksuvaba piirmäär, mis on 654 eurot kuus. Vanaduspensioni eas inimeste tulumaksuvabastus on 704 eurot kuus, mis ei olene sissetuleku suurusest.

Maksu- ja Tolliameti kodulehel, leiab iga inimene pärast sisselogimist detailse ülevaate eelmisel kalendriaastal teenitud tuludest ja võimalikest kohustustest tulumaksu tagastamisel.